Vårdnad

Experter på vårdnadsfrågor | 08-650 60 60

Gemensam vårdnad

GEMENSAM VÅRDNAD FÖR BARNENS BÄSTA

Enligt svensk lagstiftning är gemensam vårdnad det juridiska förhållande som är mest eftersträvansvärt. Man utgår ifrån att ett barn behöver båda sina föräldrar och att båda föräldrarna skall ha rätt att avgöra vad som är bäst för ett barn.

Praktiken visar dock att det kan vara svårt för föräldrar som har separerat att komma överens om hur vårdnad, uppfostran och umgänge med de gemensamma barnen skall hanteras.

Fördelar med gemensam vårdnad

Föräldraskap och vårdnad i lagens mening är tänkt att vara ett gemensamt ansvar mellan föräldrarna. De beslut som tas kring barnen bör vara en avvägning mellan båda parternas åsikter och alltid fokusera på barnens bästa. En separation eller skilsmässa innebär ofta en stor konflikt och det är lätt hänt att fokus förflyttas från barnens bästa till respektive förälders personliga intressen. Genom att vårdnaden förblir gemensam återförs fokus till barnets bästa. Istället för att fråga “vad är bäst för mig?” blir frågan “vad är bäst för barnet?”. Det är viktigt att försöka hitta hållbara sätt för att kommunicera och förbli de vuxna i sammanhanget.

Att försöka sätta sig i barnets situation kan vara en bra mental övning för att hitta konstruktiva sätt att kommunicera på. Ni kan få hjälp med hur ni kan kommunicera vid de samarbetssamtal som familjerätten erbjuder. Dessa samtal är frivilliga, men erbjuder en stor hjälp för att komma vidare och hitta hållbara sätt att kommunicera på.

Gemensam vårdnad gör det möjligt för er att dela på ansvarsbördan för barnen. Att vara ensam vårdnadshavare är endast eftersträvansvärt om det finns starka skäl att vilja skydda barnen från den andra föräldern.

Vänd dig gärna till oss så sätter vi oss in i just ditt fall och ger dig förslag på hur just du kan gå vidare baserat på vår långa erfarenhet av fall som rört just vårdnad.

Även om motparten ställer sig negativ till gemensam vårdnad kan du begära detta i rätten om du anser att det är den bästa lösningen. Det finns inget som säger att du måste begära ensam vårdnad även om den andra föräldern önskar detta. Är det din mening att barnen skulle må bäst av att fortsatt ha er båda som vårdnadshavare kan vi hjälpa dig att yrka på detta i rätten.

Hitta en lösning gällande umgängesrätten

Även om man har gemensam vårdnad om barnen är det viktigt att även umgängesrätten regleras tydligt så att båda vårdnadshavare är på det klara med vem som ska ta hand om barnen vid varje tidpunkt.

Umgängesrätten kan regleras med hjälp av familjerättens frivilliga samarbetssamtal eller genom att träffa en överenskommelse mellan dig och den andra vårdnadshavaren. Vi hjälper dig gärna att ta fram juridiskt hållbara dokument där detta regleras i samarbete med motpartens ombud.

Om det inte går att lösa frågorna kring umgängesrätt på frivillig väg kommer tingsrätten att ta ett beslut kring detta som sedan måste följas.

Gemensam vårdnad mot den enes vilja

Det kan hända att rätten tilldömer fortsatt gemensam vårdnad, även om en av parterna motsätter sig detta. Vid behov finns familjerättens representanter tillgängliga för att svara på frågor och medla mellan er båda om det fortsatt är svårt att få kommunikationen och vardagen att fungera.

Skulle svårigheterna bli alltför stora och det finns skäl att överklaga tingsrättens beslut till hovrätten kan vi hjälpa dig med detta.

Vänd dig till oss idag om du har ytterligare frågor eller behöver hjälp rörande ensam eller gemensam vårdnad.

Ta kontakt med oss för att boka in ett första möte!