Vårdnad

Advokatbyrå som specialiserat sig på vårdnadsfrågor

Vi hjälper dig genom
din vårdnadstvist

Står du inför en vårdnadstvist?

Våra kunniga advokater och jurister bistår dig med stöd och kvalificerad juridisk hjälp när du behöver den som mest. Vi arbetar med fall som rör ensam vårdnad, gemensam vårdnad, umgängesfrågor samt övrig familjerätt. Kontakta oss redan idag för kostnadsfri rådgivning.

Här får du kontakt med en erfaren advokat eller jurist som hjälper dig att se över din situation och därefter tar fram en skräddarsydd handlingsplan. Vi bistår dig genom hela vårdnadstvisten, hjälper dig att stå upp för din sak och ger dig både stöd och handfasta råd. Allt för att ge dig och barnet bästa möjliga hjälp.  

Vårdnad - en fråga om barnens bästa

Vårdnad om barn är ett tema som ständigt dyker upp när par med gemensamma barn väljer att gå skilda vägar. Frågor som var barnen ska bo, vem som ska ta beslut om barnens vardag och hur umgänget ska se ut ger ofta upphov till frågor och konflikter.

På denna sida reder vi ut vad som gäller i lagens ögon samt berättar mer om vad du kan göra för att hitta lösningar som fungerar för både barnen och dig. Viktigt att komma ihåg är att det alltid är barnens bästa som kommer i första rummet. Så är den svenska lagtexten formulerad. Barn förtjänar att växa upp i trygghet utan att slitas mellan föräldrarnas konflikter.

Välkommen att vända dig till oss om du har frågor eller om du behöver juridisk hjälp i ett ärende som rör vårdnad.

Vad är vårdnad?

När vi talar om vårdnad på denna sida menar vi det juridiska begrepp som reglerar vem som har bestämmanderätt i juridiska beslut som rör barn. I normalfallet är det båda föräldrarna till ett barn som har vårdnaden.

De juridiska beslut som begreppet omfattar handlar bland annat om barns skolgång, läkarvård, utfärdande av ID-handlingar, var barnet skall vara mantalsskrivet med mera.

Vårdnad kan vara gemensam där vårdnaden delas mellan föräldrarna eller så kan den vara ensam om en förälder inte anses vara en lämplig vårdnadshavare eller väljer att överlåta vårdnaden till den andra vårdnadshavaren. Ensam vårdnad kan även tilldelas en annan person om båda föräldrarna anses vara olämpliga vårdnadshavare. Gemensam vårdnad är i lagens mening det bästa alternativet. Här delar båda föräldrarna fortsatt på ansvaret för barnens vårdnad, oavsett om de bor tillsammans eller ej.

Vad är umgängesrätt?

Vårdnad och umgänge är två begrepp som ofta förväxlas med varandra eller missförstås. Det är många föräldrar som tror att det räcker att ansöka om ensam vårdnad för att frånta den andra föräldern rätten att umgås med sina barn. Så är inte fallet.

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, även om dessa inte kommer överens. I sådana fall där föräldrarna inte alls kan komma överens eller om den ena parten är eller har varit våldsam mot den andra och kanske har besöksförbud kan umgänget regleras med hjälp av socialtjänsten eller genom att hitta lösningar där barnen inte behöver hämtas och lämnas i ett direkt möte mellan föräldrarna.

"Det är endast i extrema fall som man helt fråntar en förälder umgängesrätten med sina barn. Exempel på fall där det kan förekomma är om föräldern har varit våldsam mot barnen eller har begått sexuella övergrepp mot dem."

Andra exempel kan vara om föräldern har svåra missbruksproblem eller psykisk sjukdom som gör det skadligt för barnen att umgås med sin förälder. I övrigt försöker man i så lång utsträckning som möjligt att hitta sätt för barn och föräldrar att umgås. Vid behov kan umgänget ske tillsammans med en följeslagare från socialtjänsten i en trygg och övervakad miljö.

Rätten till umgänge brukar regleras i samband med en vårdnadstvist. Här kan man exempelvis komma överens om att barnen ska bo hos den ena föräldern vissa dagar per vecka. Vid beslutet gör man alltid en avvägning kring vad som är bäst för barnen utifrån deras ålder och mognadsgrad, huruvida ett växelvis boende skulle påverka skolgången eller barnens trygghet med mera.

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är en rättsprocess som inleds i de fall där det inte är möjligt att komma överens om hur barnens vårdnad skall skötas via samarbetssamtal i familjerätten. En vårdnadstvist kan även inledas om det finns juridiska skäl att vilja skydda barnet från en olämplig förälder, till exempel av något av de skäl vi nämnde ovan såsom missbruk eller övergrepp.

"Genom en domstolsprocess i tingsrätten avgörs vem av föräldrarna som är den lämpligaste vårdnadshavaren. Den som utses som ensam vårdnadshavare ansvarar därefter för juridiska beslut som rör barnen."

Dock så innebär det inte automatiskt att man tar över huvudparten av umgänget med barnen. Umgängesrätten regleras i regel i samband med vårdnadstvisten och anpassas till de personliga förhållanden som råder. Från en viss ålder brukar man även lyssna till barnens önskemål i frågan och anpassa beslutet till dessa.

Hur går jag tillväga om kommunikationen inte fungerar?

Om du känner att kommunikationen med den andra föräldern inte längre fungerar efter en skilsmässa eller en separation är det första steg du kan ta att kontakta familjerätten för att begära ett samarbetssamtal. Familjerätten tillhör Socialtjänsten och du hittar kontaktuppgifter via din kommun. Samarbetssamtal genomförs i regel utan att en advokat eller jurist närvarar.

Om den ena parten inte önskar komma till ett samarbetssamtal eller om ni inte lyckas hitta en fungerande lösning via dessa samtal är nästa steg att du kontaktar en advokat för att upprätta en stämningsansökan gentemot den andra vårdnadshavaren och därmed inleda en vårdnadstvist.

Viktigt med stöd när problem uppstår

Du är välkommen att kontakta oss för att få mer information om hur du kan gå tillväga. Självklart kan du anlita oss som din företrädare i rätten om vi vid vårt inledande samtal ser att den enda vägen framåt är via en rättsprocess. Våra advokater och jurister inom familjerätt har lång erfarenhet i frågor som rör just vårdnad och vårdnadstvister.

Vi ser till att du får bästa möjliga stöd i rätten och att dina intressen företräds på ett sakligt och tydligt sätt. Vi hjälper dig att upprätta den dokumentation som behövs för att driva din process effektivt och med bevisföring som talar för din sak.

Så går ett samarbetssamtal till

Ett samarbetssamtal är helt frivilligt och kan begäras antingen på en eller båda vårdnadshavares initiativ. Syftet är att försöka hitta hållbara lösningar för vårdnad och omsorg om gemensamma barn utan att behöva ta saken till domstol.

Samarbetssamtal genomförs i familjerätten som är en instans inom Socialtjänsten i din kommun. Även om samtalen är frivilliga är det givetvis en fördel att visa sitt intresse och engagemang genom att delta aktivt i dessa samtal, oavsett om det senare leder till en vårdnadstvist eller ej. Att du visar dig samarbetsvillig och verkar för dina barns bästa är ofta utslagsgivande för hur rätten utvärderar ärendet senare.

Vid samarbetssamtalen lyssnar socialtjänsten till båda vårdnadshavares sida av saken samt även till vad barnen har att säga om de är gamla nog för att kunna uttrycka sina åsikter. Ni får chansen att gemensamt försöka hitta lösningar och socialtjänstens medarbetare samtalar även enskilt med er för att bilda sig en tydlig uppfattning om vad som har lett fram till denna punkt. Mer information om hur ett samarbetssamtal går till och vilka lagar och regler som gäller kring detta hittar du i detta dokument.

Så går en vårdnadstvist till

Som vi nämnde ovan bör man först försöka hitta en lösning på frivillig väg, men ibland är detta inte möjligt. I somliga fall finns det skäl att direkt begära en vårdnadstvist, till exempel om man anser att barnen far direkt illa hos den andra föräldern.

"En vårdnadstvist är en mycket lång process och bör endast inledas om man är helt säker på att det inte går att hitta en annan lösning på problematiken."

För att inleda en vårdnadstvist vänder du dig till en advokat eller jurist som hjälper dig att lämna in en stämningsansökan gentemot den andra vårdnadshavaren. Kontakta oss så sätter vi oss in i din situation och hjälper dig med stämningsansökan och de fortsatta stegen i processen.

Efter att en stämningsansökan har lämnats in har motparten rätt att lämna in ett svaromål till tingsrätten som innebär att han eller hon anger sin inställning till kraven som ställts och anger sina egna yrkanden.

Muntlig förberedelse

Härefter kallar tingsrätten er båda till ett sammanträde för muntlig förberedelse. Här närvarar ni båda tillsammans med era juridiska ombud. Vid sammanträdet gås båda parters yrkanden och grunder igenom och ni får möjlighet att försöka nå en överenskommelse. Om det är möjligt avslutas ärendet redan här.

Interimistiskt beslut

Om det inte är möjligt att nå en överenskommelse kan man begära att tingsrätten tar ett interimistiskt beslut fram till att frågan slutligen har avgjorts av rätten eller att ni på egen hand når en överenskommelse.

Utredning

Efter den muntliga förberedelsen kan tingsrätten förordna att familjerätten genomför en utredning för att reglera vårdnad, boende och umgänge medan vårdnadstvisten löper. Tingsrätten kan också komma att förordna samarbetssamtal eller tillsätta en medlare för att försöka hitta en lösning. Resultaten av samtalen ligger till grund för vad som beslutas i huvudförhandlingen i rätten.

Huvudförhandling

Huvudförhandlingen är själva domstolsprocessen där båda sidor hörs och domstolen tar det slutgiltiga beslutet kring vad som är bäst för barnen. Vårdnaden kan komma att anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller båda (gemensam vårdnad). Domstolen kan även komma att besluta hur boendet och umgänget skall fördelas. Tingsrättens dom är permanent och kan endast upphävas genom att man överklagar till hovrätten.

Lång tid kan förflyta mellan den inledande muntliga förberedelsen och den slutgiltiga huvudförhandlingen beroende på hur era personliga förhållanden ser ut och om det finns skäl att göra en djupare utredning.

Vi finns vid din sida under hela processen med juridiskt och personligt stöd. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med ditt ärende redan idag.

Gemensam eller ensam vårdnad? Vi sätter barnets bästa i fokus!