Vårdnad

Experter på vårdnadsfrågor | 08-400 280 60

Övriga tjänster

ADVOKATBYRÅ MED BRED KOMPETENS

Innerstans Advokatbyrå erbjuder ett brett utbud av jurdiska tjänster. Till oss kan du vända dig i alla livets skeden och i juridiska frågor som rör såväl privatliv som affärer.

Brottmål

Vid brottmål är vi verksamma som offentliga försvarare, målsägandebiträden och även som särskilda företrädare för barn. Oavsett om du misstänks eller har utsatts för ett brott har du rätt till ett bra försvar och juridisk vägledning.

Familjerätt

Familjerätt är ett brett juridiskt område som rör allt från testamenten och gåvobrev till äktenskapsförord, samboavtal, äktenskapsskillnad och förstås frågor som rör barn och vårdnad.

Socialrätt

Inom området socialrätt åtar vi oss uppdrag som offentligt biträde i mål som rör tvångsvård såsom LVU (lagen om vård av unga), LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård), LVM (lagen om vård av missbrukare) och LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård).

Asyl- och utlänningsrätt

Vid ärenden som rör asylansökan, ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap i Sverige agerar vi som offentliga biträden. I de flesta fall utses ett offentligt biträde av Migrationsverket och du har rätt att lägga fram ett önskemål om du önskar att en specifik jurist eller advokat företräder dig.

Vi hjälper dig gärna om du har frågor som rör anhöriginvandring, om du har fått avslag på en ansökan eller befarar att du kommer avvisas eller utvisas från Sverige.

Arbetsrätt

Vi hjälper dig i frågor som rör anställningsskydd, uppsägningar, lönetvister, anställningsavtal, diskriminering, arbetsmiljö med mera.

Affärsjuridik

Juridiskt hållbara avtal är A och O i affärsfrågor. Vi ger juridiskt stöd i frågor som gäller företagsöverlåtelser, avtalsrätt, bolagsrätt, förvärv eller försäljning av rörelse, obeståndsfrågor och likvidation.

Avtalsrätt

Avtalsrätt beträffar såväl privatpersoner, företag, föreningar och andra juridiska personer. Här kan vi bistå dig i rätten vid behov eller hjälpa dig att förhandla i förväg för att slippa ta en konflikt till domstol.

Vi bistår med juridiskt stöd exempelvis när du behöver hjälp att reglera ett affärsavtal som gäller ett samarbete mellan ditt företag och externa samarbetspartners eller mellan delägare. Vi tar fram skräddarsydda avtal anpassade till er situation.

Vi erbjuder hjälp inom en rad olika verksamhetsområden!